Šta je Ajurveda (Ayurveda)

Ajurveda principiŠta je Ajurveda? Ajurveda je tradicionalna Indijska medicina. Reč „ayurveda“ prevedena sa sanskrta znači „znanost o življenju“ (ayu – „život“, veda – „znanje“ –  znanje o životu).

Cilj Ajurvede je stanje potpunog duhovnog, mentalnog, telesnog i socijalnog blagostanja, odnosno savršeno zdravlje u čijoj osnovi je harmonična svest o transcendentalnoj realnosti života.

Ajurveda stavlja težište na prevenciju bolesti i podmlađivanje tela, sa posebnim naglaskom na prirodnu ishranu i uravnotežen način života. Ova nauka smatra da je život odredjena kombinacija osećaja, inteligencije, tela i duše i da se o dobrom zdravlju može govoriti  samo ako smo fizički, duhovno i mentalno zdravi i ako u razumevanju zdravlja i brige o njemu (“svasta“ – celina), uzimamo u obzir celinu života.

Vede su svete knjige koje, pored čistog religioznog sadržaja sadrže propise o higijeni tela, zabranjenim jelima i slično. Postoje četiri glavne Vede knjige o Vedskoj duhovnosti sa poglavljima o astrologiji, duhovnim poslovima, vladi, vojsci, poeziji, zdravlju i etici življenja:
Lik, Sama, Yajur i Atharva. Ajurveda je smatrana granom Atharva Vede koja se bavila duhovnim aspektima lečenja.

Knjige o Ajurvedi su kombinacije odlomaka iz različitih Veda, a koji su u vezi sa Ajurvedom. Najstarija sveta knjiga Rigvedi, uz pesme bogovima, pominje lekare i hirurge i daje uputstava za lečenje biljnim lekovima.
Atharva vede je vrsta priručnika koji, pored saveta za svakodnevne verske obrede, daje i savete za lečenje raznih bolesti gde, pored magičnih, navodi i biljne lekove i konkretne mere higijene.

Osam poglavlja Ajurvede posvećeno je medicini. Njeni tvorci bili su sveti ljudi, mudraci ili proroci koji su shvatali zdravlje kao integralni deo duhovnog života. Znanje o Ajurvedi sticali su u meditaciji, u direktnoj spoznaji unutar sopstvene svesti, u Božanskom otkriću temeljnih prirodnih zakona i ljudske fiziologije. Njihova saznanja vekovima su prenošena iz generacije u generaciju, preko usmenih predaja do trajnih pisanih oblika.

Ajurveda u originalnom obliku nije sačuvana, ali tekstovi Sušrute (Sushruta) i Čarake (Charak) sadrže izvorno i celovito  znanje o ovoj drevnoj medicini.
Čaraka  smatra da je prvi uzrok bolesti gubitak vere u Božansko, kada ljudi ne shvataju da Bog boravi u svemu pa i u njima samima. Ta patnja je početak mentalne, psihičke i duhovne bolesti.
Sušruta (Sushruta) dolazi od Dhanvantari škole hirurgije gde se ljudska anatomija opisuje do detalja.
Sushrit Samhite je kompilacija prve dve knjige i sadrži znanja o masaži i vitalnim telesnim tačkama, koja su kasnije ugradjena i u Kinesku akumpukturu.

Vremenom su se razvile dve škole Ajurvede, škola psihologije i škola hirurgije, koje su Ajurvedu oblikovale u veoma popularan i naučno dokaziv medicinski sistem. Ljudi iz svih zemalja sveta pristizali su u Indijske Ajurvedske škole kako bi savladali ovu tako popularnu nauku i primenili je u svojoj medicinskoj praksi. Prva saznanja o Ajurvedi često su sticana na „putevima svile“, između Azije, Bliskog istoka i Evrope.
Vreme i istorijski dogadjaji uticali su na funkcionalno razdvajanje pojedinih pristupa i postupaka koji se pojedinačno obradjuju unutar pojedinih škola Ajurvede.

Godine 1980, grupa vrhunskih stručnjaka (Dr. V.M. Dvivedi, tada najveći stručnjak za ajurvedsku farmakopeju, Dr.B.D. Trigun, tada najveći stručnjak za puls dijagnozu i Dr. Balarađ Mahariši,tada najveći svetski poznavalac lekovitog bilja) na čelu sa Mahariši Maheš Jogijem, osnivačem programa Transcendentalne Meditacije, obnovili su ovo drevno znanje i nazvali ga Mahariši Ajurvedom. Ovo je, dalje, dovelo do formiranja brojnih ajurvedskih centara i klinika u Evropi, a kasnije i u SAD.

Osnovni koncepti u Mahariši Ajurvedi su:
* Ljudski genomski projekat ne odvija se na nivou molekula, već na nivou vibrantne aktivnosti jedinstvenog polja (Veda) i pretstavljaju temelj pristupa vedske tradicije zdravstvenoj nezi;
* Urođena priroda jedinke (Prakriti) se ne menja tokom života – svaki pojedinac pripada jednom od deset osnovnih konstitucionalnih tipova, a unutar svakog tipa postoje nijanse koje je moguće dijagnostikovati pulsom.

Grane ajurvede su:
1. Interna medicina (Kaja Ćikitsa)
3. Psihijatrija (Bhuta Vidja)
4. Otorinolaringologija i oftamologija (Šalakja Tantra)
5. Hirurgija (Šalja Tantra)
6. Toksikologija (Agada Tantra)
7. Gerijatrija (Rasajana, Tantra)
8. Eugenika & afrodijazka (Vađekarana Tantra)

Najvažniji dijagnostički postupak u ajurvedi je ispitivanje pulsa. Ajurveda uči da je u pulsu čoveka sadržana celokupna informacija o stanju njegove fiziologije i psihologije – kako postojeće, tako i one koje će se tek pojaviti. Pored nadi vigjan (ispitivanje pulsa), koristi se i opšti fizički pregled, pregled kože, urina, fecesa, jezika, očiju, uha (uključujući taktilne i slušne funkcije), informacije o Vastu-u, i dr.

Ajurveda uči da se ljudska priroda temelji na tri doše („doshe“ – osnove):

  • Vate – sastavljene od vetra i vazduha i odgovorne za sva kretanja u umu i telu;
  • Pitte – kombinacije vatre i vode koja je odgovorna za psihičke i fizičke transformacije;
  • Kaphe – koju čini voda i zemlja, a odgovorna je za strukturu i stabilnost.

Ove tri sile makrosvemira istovremeno su i sile ljudskog tela – mikrosvemira! Svaka osoba poseduje sve tri doše koje su kod zdrave jedinke u dinamičkom ekvilibrijumu, ali jedna uvek prevladava i odredjuje tip konstitucije i ostale karakteristike pojedinca. Svaki tip treba da koristi vrstu ishrane koja najviše odgovara njegovoj vatri varenja (Agni). Izbor namirnica i raspored obroka za mešovite tipove je složeniji posao pa je najbolje orjentisati se prema doši koja preovladava. Poremećaj uspostavljene ravnoteže u došama (Vikrti) osnovni je uzrok bolesti (uzrok može biti nepravilna ishrana, neuredan život, trovanje, stres…).

Sve što jedemo Ajurveda razvrsta prema ukusu: slatko, slano, kiselo, ljuto, gorko i oporo. Ishrana je zdrava ako se u organizam unose namirnice svih ukusa. Ajurveda precizira koju hranu treba jesti i u koje doba godine. Posebno preporučuje konzumiranje sezonskih namirnica radi uspostavljanja ravnoteže s prirodom. Poštovanjem ovog ritma izmene materija u prirodi, čuvamo unutrašnju ravnotežu kao najvažniji uslov za zdravlje i vitalnost organizma.
Jesen je početak Vate i predstavlja suptilnost i pokretljivost ali i suvoću i hladnoću. Loše jesenje vreme dodatno narušava ravnotežu životnih sila u našem telu. Jedno od rešenja je uzimanje hrane koja uravnotežuje Vatu. Na primer, u hladnijem razdoblju povrće treba jesti kuvano i izbegavati konzumiranje u sirovom stanju.

Preventivne mere u Ajurvedi imaju za cilj da izgradjuju savršeno zdravlje kao pozitivnu kategoriju koja se gradi celog života. Prevencija se zasniva na zdravstvenoj kulturi pojedinca i podrazumeva dobro poznavanje sopstvene fiziologije i dnevne rutine.
Dnevna rutina uključuje blagovremeno buđenje (u Vata periodu, tj. pre 6 h ujutro), mentalnu higijenu neposredno posle buđenja (meditativne vežbe), obroke u skladu sa telesnim tipom i dnevnim ciklusima Vate, Pite i Kafe; zatim, redovno i umereno fizičko vežbanje; stalno ili povremeno uzimanje pojedinih ajurvedskih biljnih dodataka ishrani (u skladu sa individualnim potrebama); odlazak na spavanje u vreme Kafe (pre 22 h); redovno sezonsko čišćenje organizma, itd.
Značajan preduslov mentalnog i telesnog zdravlja svakako je život i rad u Vastu-u, zgradama koje su orijentisane u skladu sa stranama sveta i sa unutrašnjim prostorom organizovanim oko težišne tačke, odnosno središta.

Lečenje u skladu sa Ajurvedom, najčešće podrazumeva upotrebu biljnih (koristi se više od 5.000 biljnih vrsta) i mineralnih lekova, relaksaciju, fiziološko čišćenje, specifičnu ishranu i dnevnu rutinu, aromaterapiju, hromoterapiju, Ghandarva Veda melodije za specifične bolesti i dnevne cikluse, vedske vibracione tehnologije, kao i pridržavanje preciznih uputstava o Vastu-u za pojedine bolesti (Ajurveda se tradicionalno primenjuje isključivo u Vastu objektima).
Lekovi su prirodni, neki traju i više godina, gotovo da i nemaju kontraindikacije, a deluju tako da podstiću prirodne mehanizme ozdravljenja.
Izvori:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
https://www.ayurveda.com/
https://www.prirodom-do-zdravlja.net 
https://www.medfak.ni.ac.rs/AKTUELNO/Indija%2008.pdf
https://www.tradicionalnamedicina.org/ajurveda